Portfolio > The Written Image

Memory (Lapse) 1.5"x11"
Memory (Lapse) 1.5"x11"
2012