Portfolio > Alchemy of Change

Vase, Cone 10Stoneware, Underglazes, Wood Fired
Vase, Cone 10Stoneware, Underglazes, Wood Fired
2014